Open/Close Menu Advocates and Notaries
תצהיר נוטריוני

לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת

תצהיר נוטריוני הוא תצהיר מאושר על ידי נוטריון, המאשר כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו לאחר שהנוטריון נוכח כי המצהיר יודע את שפת ההצהרה וקרא את ההצהרה בנוכחות הנוטריון ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין. לחילופין, כאשר המצהיר חתם על התצהיר בפני הנוטריון לאחר שהנוטריון (או מתרגם השולט בשפות הנדרשות) תרגם את ההצהרה למצהיר ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין.

בהתאם לסעיף 7(5) לחוק הנוטריונים, תשל”ו-1976, רשאי נוטריון “לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת” וזאת בכפוף לאמור בסעיף 14 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז 1977, “תצהירים והצהרות”;

(א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, בשינויים המחוייבים.

(ב) על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה”.
במקרים מסוימים רשויות אינן מסתפקות בתצהיר אשר נחתם בפני עורך דין והן דורשות כי התצהיר ייחתם ויאושר על ידי נוטריון.

משרד עורכי הדין דה-קלו עורך תצהירים אלו ומספק גם אישורי נוטריון לתצהירים בהתאם לצרכי הלקוח ודרישות הגוף, הרשות והחוק.

לצורך קבלת תצהיר נוטריוני, על החותם לחתום בנוכחות נוטריון דה-קלו במשרדנו. אולם, קיימת גם אפשרות שנוטריון דה-קלו יגיע למשרד, בית, בית אבות, בית חולים וכו” בו נמצא האדם החותם, בהתאם להוראות חוק הנוטריונים.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: