Open/Close Menu Advocates and Notaries
עריכת צוואה בפני נוטריון - צוואה נוטריונית

מהי צוואה נוטריונית? צוואה נוטריונית היא צוואה מאושרת על ידי נוטריון, המאשר כי היא נקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר כאמור בצוואתו. 

סמכות זו מוקנית לנוטריון בהתאם לאמור ב סעיף 22 לחוק הירושה התשכ”ה-1965 ובהוראות ס עיף 53 לחוק הנוטריונים תשל”ו – 1976. סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות, מציין כדלקמן:

“(א) צוואה בפני רשות תיעשה על-ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית-משפט, או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית-דין דתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג)  נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

(ו)  צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז)  לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.”

תקנה 23 לתקנות הנוטריונים תשל”ז-1977

תקנה 23 מסדירה אופן ניהול ועריכת הצוואה בפני הנוטריון:
“(א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה אצל רשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.

(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לענייני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף לפי מועד הפקדתה של הצוואה, או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי העניין.

(ג)  הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו את אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.”

על מנת שצוואה, שניתנה בפני נוטריון ונרשמה כדין, תחשב כצוואה נוטריונית עליה להתבסס על 4 דרישות עיקריות, אשר פורטו בסעיף 22 לחוק הירושה ו נקבעו גם פסק הדין שניתן בתיק ע”א 594/99 אוחנה נ’ אלעזר, פד”י נה (3) 355 , והם:

  1. דברי המצווה נאמרו בעל פה או הוגשו בכתב בפני נוטריון מוסמך.
  2. במידה ודברי המצווה נאמרו בעל פה, ירשמו הדברים, ובכל מקרה יוקראו בפני הנוטריון ובפני המצווה.
  3. המצווה הצהיר בפני הנוטריון שזו אכן צוואתו.
  4. הנוטריון מאשר בכתב על גבי הצוואה את דרישות 2 ו-3, כלומר, שאכן דברי המצווה הוקראו וכן שהמצווה הצהיר בפניו על צוואתו.

מה ההבדל בין צוואה נוטריונית לצוואה אחרת?

צוואה נוטריונית המצווה יכול לצוות את צוואתו בעל פה או בכתב בפני נוטריון ללא צורך בעדים נוספים, דבר המאפשר סודיות מוחלטת.

כמו כן, הצוואה אינה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה, בניגוד לדרישה זו בצוואות אחרות.

המשקל הראייתי של צוואה נוטריונית (כמו גם צוואות בפני רשות) כבד יותר מצוואות אחרות. עובדה זו מחלישה טענות עתידיות פוטנציאליות לפסלות הצוואה . צוואה שקיבלה אישור מנוטריון הינה צוואה נוטריונית.
לדרך עריכת הצוואה יכולה להיות משמעות רבה. ראוי כי הצוואה תנוסח היטב, בצורה חד משמעית ובבהירות, כדי שביום שתוגש לאישור הרשם לענייני ירושה או לבית משפט לענייני משפחה היא תקוים בדיוק בהתאם לרצון המצווה . ישנם כמה דרכים לעשות זאת בכתב; בצוואה בכתב בפני 2 עדים או בצוואה נוטריונית. צוואה המאושרת ע”י נוטריון משקלה הראייתי כבד יותר מצוואות אחרות ולה עליונות גם על פני צוואה רגילה בפני 2 עדים.

בסעיף 22 (ז) לחוק הירושה נאמר כי ” לעניין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט “. כלומר,סמכויותיו וחובותיו של שופט – הקבועות בסעיף 22 לחוק הירושה – נתונות גם לנוטריון .

יתרונותיה של הצוואה הנוטריונית 

צוואה שקיבלה אישור מנוטריון הינה צוואה שבית המשפט מתייחס אליה ונותן לה משקל דומה לצוואה שניתנה בפני רשות שיפוטית. ע”פ סעיף 19 לחוק הנוטריונים צוואה נוטריונית אשר נערכה כדין, תהווה ראיה מספקת בהליך משפטי ולא יהיה צורך בראיה נוספת . מעטים מאוד הם המקרים כאשר אמינות, כשרות ונסיבות החתימה על צוואה נוטריוניות נסתרו או התערערו .   נטל ההוכחה על הטוען לחוסר אמת בצוואה, מוטל על התוקף את הצוואה ועליו להביא את הראיות על מנת לערער על צוואה נוטריונית. שכן הלכה פסוקה היא שצוואה נוטריונית שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, וכי מדובר במסמך אותנטי המהווה ראיה לכך כי מדובר בעדות לרצונו של המצווה.

עריכת צוואה אצל נוטריון מגדילה באופן משמעותי את הוודאות לקבילותה של הצוואה. לא אחת, הודגש בפסיקה כי עדות נוטריון הינה עדות בעל משקל רב אשר חזקה עליה כי היא מייצגת את הדברים לאישורם וכי צוואה נוטריונית שקולה לצוואה הניתנת בפני בית המשפט עצמו. דהיינו, אדם המבקש לסתור עדות נוטריון, נדרש להציג ראיות נוספות מעבר לטענות בדמות גרסת נגד.  צוואה נוטריונית הינה צוואה אשר בית המשפט לא יורה על ביטולה בנקל. אדם המבקש להביא לביטולה של צוואה צריך להוכיח כי נפלו פגמים מהותיים בעריכתה אשר העלו חשד של ממש כי המנוח לא הבין את הצוואה ו/או לא היה כשיר לצוואה.

שימו לב – עריכת צוואה נוטריונית בפני נוטריון מגדילה את הסיכויים לאישורה בבית המשפט או אצל הרשם לענייני ירושה ומקטינה את ההסתברות שצדדים אחרים, המתנגדים לביצוע ואישור הצוואה, יצליחו לבטלה באמצעות בהליך של הגשת התנגדות לקיום צוואה .

מתי יש צורך באישור רפואי?

נוטריון לא יוכל לאשר צוואה במקרים בהם המצווה מאושפז בבית חולים או שהוא מרותק למיטתו. במקרים בהם המצווה איננו נמצא בבית החולים או שהוא אינו מרותק למיטתו, די בהתרשמותו של הנוטריון כדי לערוך צוואה נוטריונית. כאמור, במידה וישנו ספק בנוגע למצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה, על הנוטריון לבקש להציג בפניו תעודה רפואית רלוונטית.  היות ורבים מעורכי הצוואות הינם אנשים מבוגרים, ולא אחת מדובר במצווים שמצבם הגופני והנפשי איננו כתמול שלשום, חוק הירושה ותקנות הנוטריונים קובעים שורה של כללים מבחינת עריכת צוואה נוטריונית. לדוגמא, תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון לצרף לצוואה אישור רפואי במידה והוא סבור כי המצווה אינו במצב בריאותי תקין על מנת לערוך את צוואתו. עוד נקבע בפסיקה כי נוטריון חייב לרשום את לקותו של אדם על צוואתו רק כאשר עומד לפניו אילם, חירש או עיוור.

חשיבותו של האישור הרפואי רבה במקרים אלו שכן צוואה של אדם שיש ספק לגבי כשירותו ביום עריכת הצוואה הינה צוואה שעלול ליפול בה פגם וככזו עלולה להדחות בבית המשפט.

צוואה בשפה זרה

תקנה 54א’ לתקנות הירושה (שעניינה “תרגום”) קובעת כדלהלן: “היה מסמך המוגש לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט, כתוב בשפה זרה, למעט השפה האנגלית, יצורף לו תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון “.

כאשר הצוואה נכתבה בשפה זרה אשר אינה שגורה בפיו של המצווה, היא תוקרא לו בשפה המובנת לו והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה. ניתן גם לתת אישור לצוואה בקריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה בעצמו .

כמה עולה לאמת צוואה נוטריונית?

שכר הטרחה של הנוטריון לאימות חתימה על צוואה קבוע בתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) תשל”ו-1978 וקובע כי העלות לחותם ראשון היא 241 ש”ח, לכל חותם נוסף 124 ש”ח ועבור כל העתק נוסף מהצוואה הנוטריונית 74 ש”ח בתוספת מע”מ.
שימת לב כי עלות עריכת צוואה אינה קבועה בתקנות וכל עורך דין המשמש כנוטריון רשאי לקבוע את העלות בהתאם לנסיבות המקרה ומורכבות הצוואה.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: