Open/Close Menu Advocates and Notaries
עריכת העדה של מסמך סחיר

עריכת העדה של מסמך סחיר היא בסמכות הנוטריון בהתאם לסמכות שהוענקה לו כאמור בסעיף 7(8) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976.

כאשר שטר נמשך במדינה אחרת ומבקשים לעשות בו שימוש בישראל, יש לפנות לנוטריון וזאת בהתאם לפקודת השטרות ותקנות השטרות (העדה) התשל”ח – 1972. בהתאם להוראות הפקודה, הנוטריון יודיע לאדם שבפניו יש להעיד את השטר אודות חילול השטר. העדה של מסמך סחיר היא כתב התראה בשל חילול שטר או אי תשלומו. אישור העדה נוטריוני הוא ראייה לכך שהשטר חולל.

העדה של מסמך סחיר היא חזרה על ההצגה לפירעון, אשר עשה אוחז השטר. לאחר שהשטר הוצג לפירעון אולם לא כובד, חוזר הנוטריון על פעולת הצגת השטר וזאת בכדי ליתן תעודה נוטריונית כי השטר חולל, לא קובל או לא נפרע גם לאחר פעולה זו של הנוטריון. במקרה זה הנוטריון שולח הודעה בלבד ולא מציג את השטר לפירעון ממשי.

כאשר שטר נמשך במדינה אחרת ומבקשים לעשות בו שימוש בישראל, יש לפנות לנוטריון וזאת בהתאם לפקודת השטרות. בהתאם להוראות הפקודה, הנוטריון יודיע לאדם שבפניו יש להעיד את השטר אודות חילול השטר. העדה של מסמך סחיר היא כתב התראה בשל חילול שטר או אי תשלומו. אישור העדה נוטריוני הוא ראייה לכך שהשטר חולל.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: