Open/Close Menu Advocates and Notaries

נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל סמכות מיוחדת בחוק לאשר, לערוך ולאמת מסמכים מסוימים או חתימות בהתאם לסמכויותיו כפי שמגדיר החוק. חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני רשויות שונות כאישור למקוריותו של המסמך, כאישור לזהות החתום על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון משמשים כראייה בבית המשפט או בפני כל רשות רשמית אחרת, הן בארץ והן בחו”ל.

נוטריון יוונית – השפה היוונית

יוונית היא שפה הודו-אירופאית שמוצאה באזור יוון של ימינו. בעת העתיקה ניתן להבחין בין מספר דיאלקטים יווניים שונים. השפה היוונית קיימת בכתב למעלה מ־3000 שנה. ישנן מספר דעות בדבר מקורות הלשון היוונית וישנן תאוריות שונות בנושא. אחת מן התאוריות טעונת שהיוונית נוצרה עם הגירת דוברי פורטו-יוונית (היוונית העתיקה) אל יוון, אשר התרחשה בין השנים 3200 לפני הספירה ו־1900 לפני הספירה. תאוריה אחרת טוענת שהיוונית התפתחה ביוון עצמה מתוך השפה הודו אירופאית קדומה.

מי זקוק לשירותיו של נוטריון יוונית?

תרגום נוטריוני זהו תרגום מסמכים על ידי נוטריון אשר נקרא בשפה המקצועית תרגום נוטריוני. אנשים רבים נדרשים לתרגום נוטריון ליוונית החל באנשים הרוצים להתקבל למוסדות לימוד ביוון, אנשי עסקים המבקשים לדעת פרטים על החברה שאתה הם עומדים לקשור קשרי מסחר, רשויות הגבולות ידרשו לעתים תרגום של הדרכון, תעודת לידה וכו’.

משרד הפנים הישראלי עשוי לבקש תרגום של מסמכים הכתובים ביוונית, כמו תעודת זהות, תמצית רישום, תעודת לידה, תעודת רווקות, תעודת נישואין, דרכון ועוד, כתנאי לקבלת אזרחות או אישור שהייה. בנוסף משרד הרישוי יכול לדרוש תרגום של רישיון נהיגה.

תרגום נוטריון נדרש גם עבור תרגום של מסמכים רפואיים. בתי חולים או מוסדות מחקר רפואיים יכולים לדרוש תרגום של מסמכים רפואיים בשפה העברית מיוונית מחולים המבקשים טיפול רפואי או חוות דעת רפואית ביוון או תרגום של קטלוגים רפואיים, הוראות הפעלה של מכשור רפואי ועוד.

תרגום נוטריון נדרש גם עבור מסמכים משפטיים כמו חוזים מסחריים, הסכמי רכישה ומכר, הסכמי מקרקעין ואימות נכונות למסמכים הנדרשים עבור פתיחה של חשבון בנק בחו”ל ונתינת אישורי נוטריון עבור הצהרת מתרגם.

אנשים המבקשים לאשר או לכתוב צוואה – בהתאם לחוק יש ארבעה דרכים לעריכת צוואה תקפה, צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות.

צוואה בפני רשות יש לאשר בפני שופט או כל בעל תפקיד שיפוטי. מאחר והנוטריון נחשב כרשות ציבורית בישראל, גם הוא רשאי לאשר צוואות.

אילו שירותים מגיש נוטריון יוונית?

חוק הנוטריונים מסמיך את הנוטריון לאשר הסכם ממון אשר נחתם בין בני זוג. ללא אישור נוטריון, הסכם הממון לא יהיה תקף.

סעיף שבע לחוק הנוטריונים קובע את רשימת הסמכויות של הנוטריון בשפות שונות, וביניהם גם בשפה היוונית, ואת תפקידיו הרבים והמגוונים.

אימות חתימה – בסמכותו של הנוטריון לאמת כל חתימה על גבי כל מסמך ולאשר את אמיתות החתימה בפני הערכאות המשפטיות או כל מוסד אחר.

אישור אמיתות ייפוי כוח – בסמכותו של הנוטריון לאשר כי בא כוח החתום על כל מסמך בשם אדם אחר, הוא אכן הוסמך לתפקיד באמצעות ייפוי כוח.

אישור העתק של מסמך – בסמכותו של הנוטריון לאשר כי העותק אשר הוצג בפניו הוא עותק נאמן למקור ואין שום שוני או הבדל בין העותק המקרי לבין ההעתק.

תרגום נוטריוני – במצבים שבהם רוצה האדם להגיש מסמך הכתוב בעברית לרשויות ביוון יש צורך לתרגם את המסמך ליוונית. תרגום נוטריוני מאשר כי הדברים הכתובים במסמך המתורגם זהים לדברים הכתובים במסמך המקורי.

אימות הסכמי ממון – כאשר בני זוג חותמים על הסכם ממון לפני החתונה, לנוטריון יש סמכות לאשר ולאמת את ההסכם.

צוואה נוטריונית – סעיף עשרים ושתיים בחוק הירושה קובע כי צוואה בפני רשות תיעשה בדרך של אמירת הצוואה בפני שופט, רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, חבר בבית דין דתי או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה בעצמו. סעיף זה קובע גם כי בעניין חוק הירושה, דין נוטריון הוא כדין שופט. במקרה שבו חותם הנוטריון על הצוואה, אין צורך בעדים נוספים.

אישורי חיים – זהו אישור שבו קובע הנוטריון כי פלוני בחיים. לצורך זה על המבקש להתייצב אצל הנוטריון, להזדהות ולחתום על המסמך המתאים ולבקש את אישור הנוטריון.

אישור הצהרה – במקרים רבים כאשר האזרחים נדרשים לחתום על הצהרה, מספיק לחתום עליה בפני עורך דין, שופט או פקידי ציבור אחרים שהוסמכו לכך. אך יש מקרים שבהם נדרשת הצהרה בפני נוטריון בדרך כלל למסמכים והצהרות מחו”ל.

אישור נוטריוני להצהרת מתרגם – זהו אישור המצהיר כי תרגום המסמך זהה למסמך המקורי.

משרד עורכי הדין בבעלות עופר דה-קלו מספק את כל שירותי הנוטריון בשפה היוונית. לקבלת מיד על השירותים ולהזמנת השירותים, צרו קשר, בטלפון: 03-523-9111  או בטלפון נייד שמספרו: 054-4934493.

נשמח לענות לכל פנייה.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: