Open/Close Menu Advocates and Notaries
נוטריון בהרצליה

נוטריון הרצליה, לפי הסעיף 7 של חוק הנוטריונים הישראלי, רשאי לבצע את הפעולות כגון:

אישור נכונות לתרגום של מסמך משפטי מכל סוג שהוא, אישור וקבלת תצהירים ו/או כל הצהרה אחרת, אישור נכונות העתק של מסמך משפטי מסוים, אישור על אמיתות הימצאותו של אדם בחיים, אישור הנכונות של רשימת מצאי, אישור חתימות על מסמכים משפטיים ואימות חתימות אלה, אישור על כך שהאדם החתום על המסמך המשפטי אכן היה מוסמך לחתום עליו, עריכת העדה לתעודה סחירה.

כמו כן נוטריון הרצליה מוסמך לערוך שינויים במסמכים משפטיים או ביצוע של כל פעולה הקשורה בשכתוב, תרגום, שינוי או עריכה של מסמך משפטי, כולל מסמכים ממדינות חוץ בהם דרושה על פי חוק עריכתו וחתימתו, שימוש בסמכותו של נוטריון ציבורי עפ”י דין אחר, לאמת הסכמים בין בני זוג הנכתבים בין בני זוג (הסכמי ממון), ועוד פעולות משפטיות רבות הקשורות בעריכת מסמכים ואישורם.

על פי חוק הירושה, יחד עם הוראות החוק הישראלי, אחת מסמכויותיו של נוטריון בהרצליה היא מתן אישור לחתימה צוואה. סמכות זו מוקנית לו בהתאם לאמור בסעיף 22 לחוק הירושה התשכ”ה-1965 ובהוראות סעיף 53 לחוק הנוטריונים התשל”ו-1976. תקנה 23 לתקנות הנוטריונים תשל”ז-1977 מסדירה אופן ניהול ועריכת הצוואה בפניו.

ישנם חוקים נוספים רבים הקובעים את סמכויותיו, כאשר בראשם מדובר על תרגומם ועריכתם של מסמכים משפטיים המצוינים בחוק. למשל, חוק אימוץ ילדים משנת 1981 אשר קבע כי כל בקשה להיתר עמותת אימוץ בין ארצות, צריכה להיות מלווה בחוות דעת על הדין באותה מדינה, ותכלול את התרגום המלא והמדוקדק של השפה הזרה הנוגעת לעניין, והיא חייבת להיות מאושרת בחתימתו של נוטריון.

נוטריון בהרצליה – משרד עורכי דין דה-קלו

ניתן להשתמש בשירות נוטריון בהרצליה ע”י רשות הדואר או אמצעי שילוח אחר, כך שהלקוח מקבל את השירותים עד דלתו, בלי שיצטרך להגיע למשרדים שלנו. החוק הישראלי כיום מסדיר ומאשר את תפקידו של נוטריון הרצליה.

משרדינו נמצא ברמת גן במתחם הבורסה, בנגישות נוחה ומהירה להרצליה וערי המרכז, כאשר בקרב האזור ממוקמים משרדיהם של שגרירויות שונות – בין השאר אילו אשר המשרד מעניק שירותי תרגום לשפתן.

קרבת המשרד לאלה, כמו גם לגופים רשמיים שונים ומוסדות חוק מאפשר לנו להעניק שירות נוטריוני מקצועי וזריז לתושבי הרצליה ואזור גוש דן.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: