Open/Close Menu Advocates and Notaries
נוטריון בגבעתיים

יש אפשרות כי עו”ד דה-קלו ייתן שירות נוטריוני בגבעתיים. שירות זה ייעשה במהירות ובמידת הצורך עד פתח מקום עבודתו או ביתו של הלקוח באמצעות שליח או דואר ואף באופן אישי על ידי מר דה-קלו.

משרד עורכי הדין דה-קלו ממוקם ברמת גן (מתחם הבורסה) בסמיכות לעיר גבעתיים ובנגישות מהירה לשגרירות טורקיה, אנגליה, ארצות הברית, צרפת, ספרד וכיוצ”ב.

הקרבה של המשרד לגבעתיים ולמשרדים הממשלתיים, בתי המשפט והשגרירויות הזרות במרכז, מאפשר ללקוחותינו לקבל שירות בגבעתיים באופן אופטימאלי וישיר.

כיום סמכויותיו של הנוטריון, ונוטריון בגבעתיים בפרט, מעוגנות בחוק. היקף משרתו היא על פי הדין הישראלי.

סעיף 7 לחוק הנוטריונים מסמיך נוטריון גבעתיים לבצע את הפעולות הבאות:

 1. אימות חתימה – אישור כי החותם על מסמך הוא אכן האדם החותם, לאחר שזוהה על ידי הנוטריון, בהתאם לדרישות החוק. סמכות זו מוענקת לו בהתאם לסעיף 7(1) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976, סמכות “לאמת חתימה על מסמך”.
 2. אישור כי החותם על מסמך הינו אכן האדם הנכון לאחר שזוהה על ידו בהתאם לדרישות החוק. בהתאם לחוקי מדינת ישראל נקבע כי מסמכים מסוימים, בדרך כלל בעלי ערך משפטי וכללי, כגון; יפוי כח לצורך קבלת משכנתא, יפוי כח לביצוע פעולות במקרקעין ויפוי כח כללי, ייחתמו בפניו והוא יאשר את חתימת החותם לאחר שזיהה אותו באופן ודאי.
 3. אישור כי העתק מסמך או צילום מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי, וזאת בהתאם לסעיף 7(3) לחוק הנזכר לעיל.
 4. אישור נוטריון גבעתיים לנכונות תרגום מהווה אסמכתא לכך שהתרגום נאמן למקור. בכדי שיוכל לתת אישור מהסוג הזה, עליו להיות בקיא בשפת המקור (השפה בה מסמך המקור נכתב) ובשפת היעד (השפה אליה מתרגמים את המסמך). הוא רשאי ליתן אישור נכונות תרגום לגבי כל מסמך, אף אם אין זהו המסמך המקורי אלא העתק מאושר ממנו, ובלבד שיציין עובדה זו באישורו, בכדי שמקבל האישור של תרגום המסמך יידע את מהות ומקור המסמך שתורגם. עורך הדין אינו חייב אישית לערוך את תרגום המסמך ורשאי הוא לבדוק את נכונות התרגום שעשה מתרגם מקצועי או כל אדם אחר.
 5. בהתאם לסעיף 7(5) לחוק, הריהו רשאי “לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת”. הכוונה היא לתצהיר המאשר כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו לאחר שנוכח כי המצהיר יודע את שפת ההצהרה וקרא את ההצהרה בנוכחות עורך דין דה-קלו ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין. לחילופין, כאשר המצהיר חתם על התצהיר בפני הנוטריון גבעתיים לאחר שהאחרון (או מתרגם השולט בשפות הנדרשות) תרגם את ההצהרה למצהיר ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין.
 6. אישור חיים הוא אישור שאדם פלוני חי. אישור זה ניתן בהתאם לסמכות אשר מעוגנת בסעיף 7(6) לחוק. בסעיף 16 לחוק נקבע כי “לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה”.
 7. אישור נכונות עריכת מצאי מאשר כי רשימת מצאי הינה נכונה ומלאה וסמכות זו מוקנית לו בהתאם לסעיף 7(7) לחוק. בסעיף 13 לחוק נקבע כי: “לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי”.
 8. בסמכות עו”ד דה-קלו לבצע העדה של מסמך סחיר בהתאם לסמכות שהוענקה לו כאמור בסעיף 7(8) לחוק.
 9. בהתאם לסעיף 7(9) לחוק ניתנת לו אפשרות לבצע פעולות עריכה ושינוי במסמך כאשר אלה דרושים או מותרים על פי החוק, כולל חוק זר, או על פי מסמך אחר. סעיף זה מעניק לו סמכות רחבה מאוד. למעשה הוא יכול לערוך כל מסמך או לפעול בו, הגם שאינו מוזכר בחוק, אך אין איסור כלשהוא לגביו. בדרך כלל פעולות אלו נעשות בכדי להידרש לדרישות החוק והדין הזר.
 10. דינים וחוקים שונים מתייחסים למונח “ציבורי”, על כן בסעיף 7(10) לחוק בתשל”ו-1977 העניק המחוקק את הסמכויות שניתנו לנוטריון ציבורי על פי דין אחר לכל נוטריון בגבעתיים.
 11. בהתאם לסעיף 7(11) לחוק, לנוטריון גבעתיים סמכות “לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין”. אישור הסכם ממון הוא הסכם בכתב אשר מסדיר את נושא הרכוש והכספים בין בני זוג. בהתאם להוראות החוק, זאת במידה ומדובר בהסכם ממון אשר נחתם טרם הנישואין. לאחר הנישואין, רק בית משפט יכול לאשר הסכם ממון. הסכם ממון אשר לא מאושר כדין הוא חסר תוקף משפטי.

סמכות נוספת נוגעת לענייני אימוץ, וקובעת כי כאשר יש עמותת אימוץ מארצות אחרות המצריכה אישור צריכה לספק חוות דעת על חוק המדינה הזרה המדוברת ותרגום הסעיפים הרלוונטים באישור נוטריון.
כמו כן, על פי חוק הירושה, מתוקף סמכותו יכול נוטריון בגבעתיים לאשר עשיית צוואה, ובאפשרותו, בדומה לזו של שופט, לערוך “צוואה בפני רשות”.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: