Open/Close Menu Advocates and Notaries

אם נצטרך להגדיר את ההבדל בין צוואה לבין ייפוי כוח מתמשך נוכל לומר כי ייפוי כוח מתמשך הוא צוואה בחיים. בעוד שבכתיבת צוואה מורה האדם מה ייעשה ברכושו ועוד, לאחר מותו, בייפוי כוח מתמשך מנחה האדם איך ייראו חייו בעודו בחיים, אך במצב שבו הוא ” אינו מבין דבר” ואינו מסוגל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.

מינוי אפוטרופוס, כתיבת צוואה וייפוי כוח מתמשך הם הליכים משפטיים, אך חשוב להבדיל ביניהם.

אפוטרופסות זהו אמצעי משפטי שבו ממנים אדם אחר לטפל בענייניו של כל אדם שאינו מסוגל לנהל את חייו באופן עצמאי ולדאוג לענייניו. כאשר אדם נמצא, במצב שבו הוא אינו מסוגל לנהל את ענייניו הבריאותיים, המשפטיים או הכספיים, מצב זמני או קבוע, בשל הידרדרות בכושר התפקוד וירידה במצבו קוגניטיבי, יקבע לו בית המשפט אפוטרופוס חיצוני שיהיה אחראי עליו. יש להדגיש כי המהלך למינוי אפוטרופוס שולל את זכותו של האדם להחליט בענייניו וההחלטה אם למנות או למנות אפוטרופוס ואת מי למנות נתונה בידי בית המשפט.

ייפוי כוח מתמשך הוא תיקון לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון לחוק מבטא תפיסה חדשה לפיה כל אדם אחראי על חייו וזכאי לחיות אותם בהתאם לרצונו ולבחירתו. גם כאשר הוא אינו בכשרות משפטית ואינו מסוגל להכריע בענייניו.

ייפוי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם, מעל גיל שמונה עשרה, בעודו בדעה צלולה ובכשרות משפטית לבחור את מיופה הכוח שיפעל בשמו בתקופה שבה הוא יהיה במצב של “אינו מבין דבר”. כל אדם החותם על ייפוי כוח מתמשך יבחר מי יהיה מיופה הכוח ויוכל להנחות אותו איך לדאוג לענייניו האישיים לרכושו או לענייני הבריאות.

צוואה זהו מסמך משפטי שבו מורה האדם מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו. המטרה העיקרית של הצוואה היא לאפשר לאדם להחליט מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו. העיזבון כולל נכסי נדל”ן כספים ורכוש שצבר האדם בימי חייו. בנוסף על ההוראות בענייני רכוש יכול האדם לפרט בצוואה את רצונו בתחומים שאינם כספיים כמו למשל הנחיות איך לגדל את ילדיו הקטינים ועוד. מי שאינו חותם על צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם לחוק הירושה.

צוואה הדדית היא צוואה ששני בני זוג הסכימו לערוך אותה במשותף אחד לשני ובהמשך לטובת צדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

לסיכום, ייפוי כוח מתמשך הוא תיקון לחוק שגרם למהפכה חוקתית של ממש, בעוד שלאחר מותו יכול כל אדם לצוות באופן ברור מה ייעשה בעיזבונו, עד לתיקון לחוק לא היה יכול האדם לשלוט על חייו עוד בטרם מת, אך נמצא במצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לענייניו מבחינה משפטית.

מחפשים סיוע בכתיבת צוואה או ייפוי כוח מתמשך? צרו קשר עם משרד עורכי הדין דה-קלו. צברנו ידע וניסיון רב וקיבלנו הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי המאשרת לנו לערוך ייפוי כוח מתמשך.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: