Open/Close Menu Advocates and Notaries
ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל שמונה עשרה שנים למנות לעצמו מיופה כוח אשר יוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם וכאשר הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

את ייפוי הכוח מעניק האדם הממנה בשלב שבו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות כמו מי יטפל בענייניו או איך ייראו חייו כאשר מצבו ידרדר כתוצאה ממחלה, מתאונה, ממוגבלות נפשית או שכלית או מכל סיבה העלולה לפגוע בכושר השיפוט שלו.

במסגרת ייפוי בכוח רשאי האדם, הממנה את מיופה הכוח לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח איך עליו יהיה לנהוג במצבים ותחומים שונים או להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בעת קבלת ההחלטות.

ייפוי הכוח המתמשך נשען על תיקון לחוק שהתקבל בשנת 2016, תיקון המאפשר לכל אדם לתכנן איך ייראו חייו בשלב שבו הוא לא יוכל לנהל אותם. הרקע לתיקון זה היה העובדה כי רבים מהאנשים בגיל השלישי סובלים ממחלות וממצבים שונים שבהם דעתם אינה צלולה, אך ייפוי הכוח המתמשך אינו נועד רק לאנשים מבוגרים, מאז שהתקבל התיקון לחוק גם צעירים מבקשים להסדיר מצב עתידי שבו הם יחדלו מלתפקד באופן מושלם ולא יוכלו לקבל החלטות בצמתים חשובים בחייהם.

 

ייפוי כוח מתמשך – מה אומר החוק

ייפוי כוח מתמשך הוא הצהרת רצון של האדם הממנה את מיופה הכוח הנכתבת בצורה מפורטת. את ייפוי הכוח אפשר לבטל בכל עת הן בהודעת הממנה והן בהודעת הממונה כאשר הוא אינו מעוניין בתפקיד זה, אך בטרם כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

אפשר להעניק ייפוי כוח מתמשך בעניין אחד או במספר עניינים, כמו למשל ייפוי כוח העוסק בעניינים רפואיים, ענייני רכוש, עניינים אישיים ועוד.

מיופה הכוח חייב להסכים למינוי. אין אפשרות להכריח אדם לשמש כמיופה כוח.

את ייפוי הכוח אפשר להעניק לממונה אחד או למספר ממונים גם יחד או לחוד ולהחליט האם הם יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות של כל אחד מהם ומי יכריע במצב של מחלוקת בין מיופי הכוח השונים. אפשר להחליט על מינוי של מיופה כוח חלופי למצב שבו מיופה הכוח הראשון לא יוכל לפעול.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר האדם הממנה לא יוכל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח. כל עוד שהאדם הממנה כשיר להחליט על רכושו ועל גופו, הוא יוכל לקבל בעצמו את ההחלטות, רק כאשר הוא לא יוכל לדאוג לענייניו, ייכנס מיופה הכוח לתפקידו.

אם הופקדו מספר ייפוי כוח, ייפוי כוח האחרון באותו העניין, הוא ייפוי הכוח הקובע.

הממנה רשאי לקבוע “אנשים מיודעים”, אנשים שיקבלו מידע ממיופה הכוח על אודות ההחלטות שהוא מקבל או הפעולות שהוא מבצע.

ייפוי הכוח פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות כפי שמפרט החוק כמו בעת פטירת הממנה או מיופה הכוח או לפי החלטת בית הדין לענייני משפחה או בית הדין השרעי.

 

איך מתבצע ההליך?

את ייפוי המתמשך יש לערוך על גבי טופס מיוחד, טופס א’ הנקרא: “טופס ייפוי כוח מתמשך”.

על האדם הממנה לאשר בחתימת ידו כי הוא מבין את המשמעות של הענקת ייפוי הכוח, את מטרתו ואת התוצאות שלו וכי ייפוי הכוח ניתן מרצון ולא תחת לחץ או ניצול של מצוקה או חולשה.

על ייפוי הכוח יש לחתום בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בתחום ושאין לו עניין אישי במתן ייפוי הכוח.

לאחר החתימה, יש להפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מוקדם לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. מומלץ להשאיר עותק מייפוי הכוח אצל עורך הדין שערך את המסמך הזה.

אל ייפוי הכוח אפשר לצרף כל מסמך רלוונטי כמו למשל חוות דעת של מומחה, רשימה של נכסים שבבעלות הממנה ועוד.

לאחר קבלת ההודעה על ייפוי הכוח  המתמשך, ישלח האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה אחת לשלוש שנים תזכורת כדי לוודא כי הממנה אינו מעוניין לבטל את ייפוי הכוח.

לא כל עורך דין רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין עופר דה – קאלו עבר הכשרה מתאימה של משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי והוא מוסמך להחתים על ייפוי כוח מתמשך.

רוצים לקבל שליטה על הימים שבהם לא תהיה לכם כבר שליטה, צרו קשר עם עו”ד דה- קאלו ובואו לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

 

מאמרים נוספים:

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה
כמה עולה לחתום על ייפוי כוח מתמשך
יפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך – שאלות ותשובות
ייפוי כוח מתמשך – מדריך חובה
ייפוי כוח מתמשך – ייפוי כוח רפואי
ייפוי כוח מתמשך – חוק החולה הנוטה למות
ייפוי כוח מתמשך – הכוח בידיים שלכם
ייפוי כוח מתמשך – איך חותמים ומתי זה נכנס לתוקף
חתימה על ייפוי כוח מתמשך למצב של אי יכולת לקבל החלטות
הפעלת ייפוי כוח מתמשך
ביטול ייפוי כוח מתמשך

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: