Open/Close Menu Advocates and Notaries

חוק זכויות החולה מאפשר לכל אדם להיערך מראש למצב שבו הוא יהיה במצב של “חולה הנוטה למות” ולייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שבהם הוא לא יוכל לתת הסכמה מודעת לטיפול.

חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו – 2005 הוא חוק שמטרתו “להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים”.

חוק החולה הנוטה למות כולל את הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות להימנעות מטיפול רפואי ולהפסקה של טיפול רפואי שכבר  החל.

עיקרון היסוד של החוק הוא כי במצב שבו החולה נוטה למות, רצונו ומידת סבלו הם שיקוליו הבלעדיים. עיקרון זה מבהיר בצורה חד משמעית כי אין להביא בחשבון צרכים של אף גורם זר, מלבד הצרכים של החולה.

הרופא הוא המוסמך לקבוע כי המטופל הוא בגדר “חולה הנוטה למות” כאשר הוא נוכח לדעת כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו המשוערת אינה עולה על שישה חודשים. הממטרה של החוק היא למנוע ככל הניתן כאב וסבל מהחולה ולאפשר לו נוחות חיים במידת האפשר.

החוק מאפשר לאדם, עוד בהיותו בריא להביע את רצונו באשר לכל טיפול רפואי עתידי כאשר הוא יוגדר בחולה הנוטה למות, בין השאר הוא זכאי לסרב למכונות מאריכות ימים, לקבלת טיפול מכאיב או לא נעים ועוד.

ייפוי כוח מתמשך וחוק החולה הנוטה למות – מה הקשר?

בעבר חולה שרצה לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות למצבים שבהם הוא לא יהיה כשיר לקבלת החלטות היה חותם על ייפוי כוח רפואי.

החל מ-11.4.2017, התאריך שבו נכנס לתוקף התיקון לחוק ייפוי הכוח, תיקון הנקרא ייפוי כוח מתמשך, נקבע כי ייפוי כוח מתמשך זה חל גם על ייפוי הכוח הרפואי. מתאריך זה אין צורך לחתום על ייפוי כוח מיוחד למצב שבו יהיה החולה בהגדרה של חולה הנוטה למות, אלא ייפוי הכוח המתמשך שעליו חתם האדם בעודו בדעה צלולה חל גם על המצבים שבהם הוא יוגדר כחולה הנוטה למות.

 מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו למצבים שבהם הוא לא יהיה כשיר לקבלת החלטות. על ייפוי הכוח המתמשך יש לחתום בדעה צלולה בזמן שהאדם עדיין כשיר לקבל החלטות.

ייפוי הכוח המתמשך כולל גם ייפוי כוח רפואי מתמשך. ייפוי כוח זה מאפשר לכל אדם לתכנן את העתיד עוד בשלב שבו יש לו את היכולת והמסוגלות לקבל החלטות. באמצעו ייפוי כוח רפואי ממנה האדם מיופה כוח שהוא סומך עליו ועליו הוא מטיל את האחריות לקבל כל החלטה רפואית כאשר הוא יהיה במצב שהוא לא יוכל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות, כולל מצב שבו הוא יוגדר כחולה הנוטה למות. מיופה הכוח פועל בשליחות של המטופל וחלה עליו חובת הנאמנות וחובת הציות למטופל.

על מיופה הכוח חל איסור לקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו הממנה.

החוק מאפשר רק לאנשים בני שמונה עשרה ומעלה לחתום על ייפוי כוח מתמשך, אנשים שהם צלולים, כשירים משפטית ומבינים את המשמעות של החתימה על ייפוי כוח מתמשך ואת התוצאות של החתימה.

את החתימה  על ייפוי כוח רפואי מתמשך מבצעים בנוכחות בעלי מקצוע כמו רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אחות או עורך דין.

את החתימה על ייפוי הכוח יכול הממנה לבטל בכל עת בהתאם לרצונו בהודעה בכתב לגורמים הרלוונטיים.

לא כל עורך דין רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך, רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם משרד המשפטים בנושא ייפוי כוח מתמשך יהיה רשאי לחתום על ייפוי כוח זה.

מחפשים עורך דין מורשה לחתימה על ייפוי כוח מתמשך? מצאתם! אנו מעניקים שירות מקצועי מתוך דגש על יחס אישי וזמינות מרבית לכל לקוח.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: