Open/Close Menu Advocates and Notaries

ייפוי כוח מתמשך – איך חותמים ומתי זה נכנס לתוקף

בשנת 2016 נכנס לתוקפו כלי משפטי חדש אשר שם את כבוד האדם ואת רצונו במרכז. זהו כלי הנותן מענה למצב ביניים שבו נמצא האדם במצב שהוא “אינו מבין דבר” ועד למותו.

ה”כלי המשפטי החדש” הוא תיקון לחוק האפוטרופסות והכשירות אשר נכנס לתוקפו בשנת 2016 ונקרא בשם ייפוי כוח מתמשך. זהו תיקון דרמטי המשנה באופן גורף את המפה המשפטית בתחום האפוטרופסות.

בעבר כאשר אדם איבד את הכשירות המשפטית ואת היכולת לקבל החלטות היה בית המשפט ממנה לו אפוטרופוס מטעמו ובכך הוא היה מאבד את היכולת לשלוט על חייו. בעת חתימה על ייפוי כוח מתמשך יכול האדם בעודו צלול ובעל כשירות משפטית לתכנן את עתידו ולהחליט כיצד ייראו חייו בתקופה שבה הוא יוכל לנהל אותם ועד למותו.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך – 7 דברים שחשוב לדעת

בהתאם לתיקון לחוק, יכול האדם לחתום על מסמך משפטי בשם “ייפוי כוח מתמשך” בזמן שהוא כשיר ולפרט בו מי יהיה מיופה הכוח שיפעל בשמו בתחומים שונים כמו בענייניו האישים, בצרכי היום יום, ברכושו או בענייני בריאות ולהנחות את מיופה הכוח כיצד לנהל עבורו את חייו בהתאם להשקפתו, לערכי הדת או לכל סוג אחר של ערכים ולרצונותיו האישיים.

כל מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים והוא צלול בדעתו יכול למנות לו מיופה כוח באמצעות מילוי של טופס קבוע בהתאם להגדרות של תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו רק כאשר מייפה הכוח אינו מסוגל עוד להחליט בעצמו. התאריך במדויק שבו ייקבע מתי מיופה הכוח ייכנס לתפקידו הוא בהתאם להנחיות שהנחה מייפה הכוח בעת עריכת המסמך המשפטי, ובהיעדר הנחיות מפורטות ברירת המחדל תהיה לפי קביעה של מומחה המאשר כי מייפה הכוח “אינו מסוגל להבין דבר”.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך דורשת ליווי מקצועי של עורך דין אשר עבר הכשרה ייעודי בתחום וקיבל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי לערוץ ייפוי כוח מתמשך.

כדי לאשר את הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח לגשת אל משרדי האפוטרופוס הכללי במחוז שאליו אתם שייכים, להזדהות באמצעות תעודת זהות ולהגיש את טופס ההצהרה החתום. אם דרש מייפה הכוח מסמכים נוספים, יש לצרף אותם אל ההצהרה.

האפוטרופוס הכללי ימסור הודעה על הפקדת ההצהרה לממנה, למיופה הכוח ולנציג של היועץ המשפטי לממשלה. אם מונו מספר מיופי כוח, על כולם להגיע למשרדי האפוטרופוס או לייפות את כוח של אחד מהממונים להגיש את הבקשה בשמם.

לאחר הגשת המסמכים ינפיק האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על  הכניסה  לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

מתי יפקע המינוי של ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך יתבטל באחד מן המקרים הבאים:

  • כאשר הממנה שלח הודעה בכתב לממנה שבו הוא מבטל את ייפוי הכוח שקיבל. הממנה יכול לבטל את ייפוי הכוח כאשר הוא צלול בדעתו ועוד לפני שהוא נכנס לתוקף.
  • כאשר אחד התנאים שנכתבו במסמך המשפטי באשר לביטול ייפוי הכוח מתקיימים.
  • ג. כאשר הממנה נפטר או כאשר הממונה הוכרז כבלתי כשיר או גם כשהוא אינו מעוניין להמשיך בתפקידו.

חושב להדגיש כי ייפוי כוח מתמשך שלא מומש במשך עשר שנים, פג תוקפו.

לסיכום, ייפוי הכוח המתמשך יכול להשפיע על כל אחד ואחד ולקבוע את זכויותינו במצבים שונים, בזקנה, לאחר תאונה, בעת מחלה ועוד. אם איננו רוצים להגיע למצב שבו האחריות והשליטה על חיינו תינתן לאדם זר ללא התחשבות ברצונותינו, כדאי לנו לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

צוות העובדים במשרד עורכי הדין דה-קלו מזמין אתכם לבוא ולהתייעץ איך לנסח ייפוי כוח משפטי בדרך מקצועית שתדע להביע את הרצונות שלכם.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: