Open/Close Menu Advocates and Notaries

חתימה על ייפוי כוח מתמשך למצבים עתידיים של אי יכולת לקבל החלטות

ייפוי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר משפטית לתכנן את עתידו ולהתכונן לימים שבהם הוא יאבד את היכולת לקבל החלטות בענייניו האישיים, הכלכליים או הרפואיים. ייפוי כוח מתמשך מהווה מהפכה בכך שהוא מעניק לאדם את השליטה על חייו גם במצב שבו “הוא אינו מבין דבר”.

זהו מנגנון המאפשר לאדם למנות מיופה כוח שידאג לענייניו כאשר הוא לא יוכל לדאוג להם. החוק מאפשר למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופיי כוח, כל אחד יפעל בתחום אחר או שכולם יפעלו במשותף, ולתת הנחיות ברורות איך לנהל את חייו במצב שבו הוא יאבד את השליטה עליהם.

מהם התחומים שבהם עוסק ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח עוסק בשלושה תחומים, בענייניו האישיים של האדם הממנה, בענייני הרכוש שלו ובענייני הבריאות.

  • העניינים האישיים כוללים את כל ההחלטות והפעולות הקשורות לשגרת יומו, להחליט היכן הוא יגור, לפקח על רווחתו ולספק את צרכיו הגופניים והנפשיים.
  • ענייני הרכוש מתייחסים למצבו הפיננסי של הממנה כמו טיפול בענייני הבנק, פיקוח על נכסיו, תשלום התחייבויות כספיות ועוד.
  • ענייני הרפואה מאפשרים למיופה הכוח להחליט על קבלה או אי קבלה של טיפולים רפואיים שונים ועוד.

מהו תפקידו של מיופה הכוח?

הממנה יכול להחליט האם הוא ממנה אדם אחד לטפל בענייניו או מספר אנשים. הוא יכול להעניק סמכויות שונות לכל אחד או להחליט שכל מיופי הכוח יעבדו במשותף. הממנה יכול גם לקבוע מי ייכנס לתפקד לאחר שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לתפקד מכל סיבה שהיא.

על מיופה הכוח לפעול מתוך שמירה על רצונו של הממנה, על כבודו ובדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור במידת האפשר על עצמאותו בכפוף ליכולותיו.

על מיופה הכוח לפעול בתום לב, בחריצות ובמסירות ולדאוג לשמירת האינטרסים של הממנה ולא לאינטרסים שלו.

מיופה הכוח יפעל בדרך הטובה ביותר שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים או הדתיים, הוא יאפשר לממנה לקחת חלק בחיי הקהילה ולהשתתף בפעולות חברתיות, תעסוקתיות ושיקומיות.

במסגרת תפקידו יפעל מיופה הכוח לפי ההנחיות המקדימות שקיבל מאת מייפה הכוח כפי שהן באו לידי ביטוי בחתימה על ייפוי הכוח המתמשך. במקרים שבהם לא ידע מיופה הכוח איך לפעול, הוא יתייעץ עם אנשי מקצוע ויפעיל את שיקול דעתו. במקרים מיוחדים שבהם מילוי ההנחיות של מייפה הכוח עלולות לגרום לפגיעה בו, יפנה מיופה הכוח אל בית המשפט כדי לקבל הנחיות.

מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בהתאם לרצונו או לפי תנאים שנקבעו מראש בעת החתימה על ייפוי הכוח. ייפוי כוח שלא מומש במשך עשר שנים, תוקפו פג.

לאחר עריכת ייפוי הכוח על ידי עורך דין מוסמך, צריך להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. רק  לאחר קבלת אישור מאת האפוטרופוס הכללי ייכנס ייפוי  הכוח לתוקפו.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לא כל עורך דין יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך. רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בתחום והוסמך לכך בידי האפוטרופוס הכללי והוא אינו בעל עניין אישי בייפוי הכוח.

עו”ד דה-קלו עבר הכשרה מיוחדת בתחום העריכה של ייפוי כוח מתמשך וקיבל הסמכה מטעם משרד המשפטים לעסוק בכך.

צרו אתנו קשר, אנו נלווה אתכם בכל התהליך של ייפוי הכוח המתמשך במקצועיות ובמסירות.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: