Open/Close Menu Advocates and Notaries

ייפוי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי שבו ממנה האדם, הממנה, צד שלישי, הממונה, לקבל עבורו החלטות או לבצע פעולות בנושאים שהוגדרו מראש כאשר הממנה לא יהיה כשיר לדאוג לענייניו.

בשנת 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק כשירות משפטית ואפוטרופסות הקובע כי כל אדם מעל גיל שמונה יכול לתכנן את עתידו לקבל החלטות איך ייראו חייו גם בתקופה שבה הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות בשל מוגבלות שכלית, דמנציה ועוד.

 

 

 

 

ייפוי כוח מתמשך – דברים שחשוב לדעת

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס למספר תחומים או רק לחלק מהם.

התחומים שבהם עוסק ייפוי הכוח הם ענייניו האישיים של הממונה, ענייני רכוש וענייניי בריאות.

בעת החתימה על ייפוי הכוח יכול הממנה לתת למיופה הכוח הנחיות איך לפעול בשמו או להשאיר את שיקול הדעת כולו לממונה.

אם כלל הממנה השאיר הנחיות מפורטות בנוגע לכל תחום או רק לתחום אחד, חייב הממונה למלא את ההנחיות במלואן ובדיוק רב. רק במקרים שבהם ההנחיות נוגדות את החוק והן עלולות להזיק למייפה הכוח, על הממונה לפנות לבית המשפט ולקבל ממנו הוראות איך עליו לנהוג.

לעתים יכול הממנה למנות מספר מיופי כוח. הוא יכול לקבוע מיופה כוח לכל עניין ולהחליט האם מיופיי הכוח יפעלו בנפרד או במשותף. כמו כן יכול הממנה למנות מיופה כוח נוסף ולציין כי הוא ייכנס לתפקידו רק כאשר מיופה הכוח הראשון לא יוכל לפעול.

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יקבל שכר על תפקידו, ואם קבע כך, עליו לקבוע מהו גובה השכר שיש לשלם לממונה.

 

איך מפעילים את ייפוי הכוח המתמשך?

התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך מפורטים בתקנות של חוק הכשרות המשפטית.

ייפוי הכוח המתמשך שעליו חתם הממנה ייכנס לתוקף כאשר הוא יאושר על ידי האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יאשר את קבלת ייפוי הכוח באמצעות הודעת אישור שתישלח אל מייפה הכוח ואל משרד עורכי הדין אשר טיפל בהליך החתימה.

חשוב לדעת כי לא כל עורך דין רשאי לטפל בהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, אין לו עניין אישי במינוי והוא הוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

עת החתימה על ייפוי הכוח המשפטי, צריך עורך הדין להסביר לממנה את המשמעות המשפטית של המסמך ואת החלופות המשפטיות העומדות בפניו. רק כאשר יתרשם עורך הדין כי הממנה הבין את ההסברים ואת משמעות החתימה, הוא יאשר את המסמך.

הממנה יכול לקבוע מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו, אם הוא לא קבע, ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו כאשר תינתן חוות דעת רפואית המעידה כי הממנה כבר אינו כשיר לנהל את ענייניו או כפי שמגדיר זאת החוק הוא “אינו מבין דבר”. כדי להכניס את ייפוי הכוח לתוקף צריך מיופה הכוח למלא טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ולחתום עליו.

על מיופה הכוח להגיע אל משרד האפוטרופוס הכללי במחוז שאליו שייך הממנה, להזדהות באמצעות תעודת זהות ולהגיש את טופס ההצהרה.

אם הורה הממנה לצרף מסמכים נוספים בעת הגשת ההצהרה, על מיופה הכוח לצרף אותם. אם מונו מספר מיופי כוח, כולם צריכים להגיע למשרדי האפוטרופוס או שאחד מהם יתייצב לבד ויציג אסמכתא בכתב לפיה הוא הודיע לשאר מיופי הכוח על פעולת ההכנסה לתוקף.

לאחר בדיקת ההצהרה והמסמכים המלווים יפיק האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על כניסה לתוקף של המסמך.

משרד עורכי הדין דה-קלו ישמח לסייע לכם בכל שאלה ובכל עניין הנוגע לייפוי כוח מתמשך!

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: