Open/Close Menu Advocates and Notaries

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הניתן לביטול על ידי אחד משלושת הגרומים הבאים:

  • האדם שמינה את מיופה הכוח.
  • בני משפחתו או קרוביו.
  • על ידי בית המשפט.

 

 

 

מי יכול להגיש בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי הזכות להגיש בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך שמורה לגורמים הבאים:

  • האדם אשר כתב את המסמך המשפטי וחתם עליו, הממנה, יכול לבטל אותו לפני שייפוי הכוח נכנס לתוקף. יש מקרים שבהם קבע האדם הממנה כי ייפוי הכוח ימשיך להיות בתוקף גם אם הוא ייפנה בבקשה לביטולו, במקרים אלו יש לפנות אל בית המשפט כדי לבטל את ייפוי הכוח.
  • בקשה לביטול ייפוי הכוח יכולה להיות מוגשת באמצעות צד שלישי, בני משפחתו של הממנה, קרוביו או היועץ המשפטי לממשלה. במקרים אלו יש להגיש בקשה לבית המשפט כדי לבטל את ייפוי הכוח.
  • יש מצבים שבהם ייפוי הכוח מתבטל באופן אוטומטי כמו למשל בעת פטירתו של הממונה, בפטירת מיופה הכוח או בשל תנאי מפורש שהדגיש הממנה בעת החתימה והוא אינו מתקיים.

איך מבטלים את ייפוי הכוח מתמשך?

הדרך להגשת הבקשה לביטול ייפוי הכוח משתנה בהתאם לגורם המגיש את הבקשה ולעיתוי של הגשת הבקשה.

מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח לפני שהוא נכנס לתוקף. עליו למסור הודעה בכתב למיופה הכוח ובמקביל לשלוח הודעה גם לאפוטרופוס הכללי.

בית המשפט יכול לבטל את ייפוי הכוח לאחר כניסתו לתוקף כאשר עולה חשד להתנהלות בלתי תקינה של מיופה הכוח. לדוגמה, מיופה הכוח לא פועל בהתאם להנחיות של הממנה או כאשר ייפוי הכוח הושג במרמה ועוד.

כאשר צד שלישי פונה לבית המשפט בבקשה לבטל את מינוי מיופה הכוח. לאחר שבית המשפט מקבל את הבקשה, הוא יזמין את מיופה הכוח, ישמע את דעתו, יבחן את הנתונים ויפסוק את החלטתו

במקרים שבהם יתרשם בית המשפט כי הממונה נדרש לאפוטרופוס, הוא יהיה רשאי למנות לו אפוטרופוס חיצוני שינהל את ענייניו.

  

ביטול ייפוי כוח מתמשך – משולחנו של עורך הדין

ייפוי כוח מתמשך הוא מוסד חדש בעולם המשפט והמערכת המשפטית עדיין מנסה ללמוד אותו ולהסתגל אליו.

בשנת 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון המאפשר לכל אדם בעודו בריא וצלול לבחור ולמנות אחראים אשר יטפלו בעניינים שלו אם וכאשר יגיע למצב שבו אינו “מבין דבר” באופן קבוע וגם באופן זמני.

החתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם, מעל גיל שמונה עשרה, להחליט כיצד ייראו חייו בעתיד ולהכתיב את הדרך שבה יתנהלו ענייניו גם כאשר לא יהיה כשיר לכך.

בשנת 2018 ניתן בבית המשפט המחוזי אחד מפסקי הדין הראשונים המייחסים לייפוי הכוח המתמשך.

בית המשפט מינה כמה מילדיו של קשיש להיות אפוטרופסים לגופו ולרכושו. בעת המינוי של האפוטרופוס יידע האפוטרופוס הכללי את בית המשפט כי הקשיש חתם על ייפוי כוח מתמשך, אך למרות זאת הוא מינה לו אפוטרופוס אחר, ולא כפי שביקש הקשיש במסמך.

הקשיש ערער על ההחלטה וטען כי הוא עדיין כשיר ואינו זקוק לאפוטרופוס, אך בית המשפט דחה את הערעור.

ילדיו האחרים של הקשיש הגישו ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי והוא אכן ביטל את צו המינוי לאפוטרופוס וקבע כי ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שיש לכבד אותו. בפסק הדין הדגיש השופט כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס חיצוני כאשר קיים ייפוי כוח משפטי.

את ייפוי הכוח המשפטי אפשר לערוך רק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה ייעודית בנושא וקיבל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי המסמיך אותו לערוך את המסמך החדש.

עו”ד דה-קלו עבר הכשרה בתחום וקיבל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך את המסמך המשפטי: ייפוי כוח מתמשך.

רוצים לחתום על ייפוי כוח מתמשך? יש צורך לבטל ייפוי כוח מתמשך? צרו קשר עם משרד עורכי הדין דה-קלו ונשמח לסייע לכם בנושא.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: