Open/Close Menu Advocates and Notaries

אפוסטיל – Apostille הוא תרגום מצרפתית למילה “אישור”. אפוסטיל זהו מונח המתאר אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, וכן תוארו של בעל התפקיד המאמת את נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות (כגון תעודת נישואין, תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר שיצא מידי אחת מרשויות המדינה), ומאשר כי התעודה רשמית, מקורית והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך.

כמו כן מאשר האפוסטיל את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.

מדוע יש צורך באישור אפוסטיל?

בהתאם לאמנת האג משנת 1961, מדינות זרות דורשות אישור אפוסטיל של מסמכים ציבוריים או אישורים נוטריונים המונפקים על ידי מדינה זרה אחרת. לרוב נדרש אישור אפוסטיל ע”י גורם רשמי במדינה זרה ומתבצע בהתאם להליכים שנקבעו באמנת האג. האמנה בעניין האפוסטיל נחתמה בהאג ביום 5 אוקטובר 1961 ונקראה “אמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות”. האפוסטיל נועד לחסוך חלק משרשרת אימותים להם נדרש אדם המבקש להציג אימות חתימה על מסמך, תעודה ציבורית, החלטה שיפוטית וכו’ ממדינה אחת במדינה אחרת. מדינות החתומות על אמנת האג מטביעות אישור בינ”ל למקוריות ואמיתות מסמך/תעודה, “תעודה לפי האמנה” ותעודה זו נקראת אפוסטיל – הליך המקצר את שרשרת האימותים שנדרשו בעבר לפני חתימת אמנת האג. כותרת תעודת האפוסטיל חייבת להיות בשפה הצרפתית. מסמך החתום באישור אפוסטיל מטעם מדינה החתומה באמת האג, יוכר כמקורי ומהיימן מטעם הרשויות בכל מדינה אחרת החתומה אף היא על האמנה. על מנת לאמת מסמך נוטריוני שנחתם על ידי נוטריון בארץ ובכדי שיהיה אפשר לעשות בו שימוש בחוץ לארץ, יש לתת לו אישור אפוסטיל.

ישראל הצטרפה לאמנת האג ביום 11 בנובמבר 1977 והיא נכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום 14 באוגוסט 1978. בהתאם לאמנת האג, אשר מדינת ישראל היא צד לה, ולפי תקנות לביצוע האמנה שנחקקו בישראל בשנת 1993, עובד ציבור ישראלי יכול לאשר כי מסמך נוטריוני מסוים נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך לכך. באמנה נקבע כי במקום שרשרת הליכים, יטביעו המדינות אשר חתומות על אמנת האג “תעודה לפי האמנה” ותעודה זו נקראת אפוסטיל. כותרת תעודת האפוסטיל צריכה להיות בשפה הצרפתית. 

 אישור אפוסטיל הוא למעשה אישור בינלאומי לגבי אותנטיות של תעודה ציבורית כגון: תעודות לידה, נישואין, בגרות, התאחדות וכו’. אישור אפוסטיל בד”כ נדרש ע”י גורם רשמי במדינה זרה. האישור נעשה בהתאם לפרוצדורה שנקבעה באמנת האג. מסמך עליו  מובע אישור אפוסטיל של מדינה שהיא צד לאמנה יוכר ע”י כל שאר המדינות שהן צד לאותה אמנה כמסמך אותנטי שהוצא ע”י הגורם המוסמך בארץ המקור. 

אישור אפוסטיל משרד החוץ

אפוסטיל

בארץ, אישור אפוסטיל על מסמך ציבורי ישראלי ניתן רק במשרד החוץ, המחלקה הקונסולרית – הענף לאימות מסמכים ציבוריים. לשעות קבלת קהל וההליך הפרוצדורלי לקבלת אישור אפוסטיל על מסמכים ציבוריים במשרד החוץ – לחץ כאן. 

שימת לב כי תעודות נישואין ניתן לאשרר בחתימת אפוסטיל במשרד לשירותי דת.  

במידה ורוצים אישור אפוסטיל של פסק דין או החלטה של בית משפט כלשהו, יש צורך לקבל העתק מאושר של פסק הדין או ההחלטה בחותמת נאמן למקור של בית המשפט, אישור בחותמת המזכיר הראשי או סגן המזכיר הראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה וחתימה וחותמת של רשם בית המשפט העליון המאשרת את האמור לעיל.

 כמו כן ראה פירוט באתר משרד החוץ לעניין אישור אפוסטיל על גבי תעודות אקדמאיות, תעודות בגרות, תעודות נישואין, תעודות גירושין, תעודות הסמכה לרופאים, תעודות יושר, תעודות נוטריון צויי ירושה, צו קיום צוואה וכו’.

אישור אפוסטיל בית משפט

אפוסטיל

בארץ, ישנה גם פרוצדורה ע”י מתן אישור אפוסטיל של ביהמ”ש כי הנוטריון אשר נתן את אישורו למסמך, לדוגמא: אישור נוטריוני לתרגום מסמך, העתק מתאים למקור, אימות חתימה וכו’, הנו נוטריון רשום בארץ.

אישור אפוסטיל ניתן בבתי המשפט השלום והמחוזי ברחבי הארץ. אישור אפוסטיל דרוש לשם אימות העובדה כי החתום על המסמך כנוטריון הוא אכן נוטריון המוסמך לחתום על המסמך המוצג בחוץ לארץ. אישור אפוסטיל זה הינו בעל תוקף משפטי וראייתי בכל מדינה החתומה על האמנה.

על אמנת האג משנת 1961 חתומות רוב מדינות מזרח ומערב אירופה, ארצות הברית, רוב המדינות אשר ביבשת אפריקה וביבשת אסיה. בכדי לבדוק האם המדינה לה נדרש אימות מסמכים חתומה על אמנת האג לחץ כאן.

משרד דה-קלו יכול לספק את אישור האפוסטיל לאישור הנוטריון ו/או התעודה הציבורית תוך 24 שעות בימי עבודה רגילים. לקבלת פרטים – צרו קשר

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: