Open/Close Menu Advocates and Notaries
אישור חתימת מוסמך

אימות חתימה על ידי נוטריון מאשר כי החותם על מסמך הינו אכן האדם הנכון לאחר שזוהה על ידי הנוטריון בהתאם לדרישות החוק.

בהתאם לחוקי מדינת ישראל נקבע כי מסמכים מסוימים, בדרך כלל בעלי ערך משפטי וכללי, כגון; יפוי כח לצורך קבלת משכנתא, יפוי כח לביצוע פעולות במקרקעין ויפוי כח כללי, ייחתמו בפני נוטריון המאשר את חתימת החותם לאחר שזיהה אותו באופן ודאי.

לצורך קבלת שירות אימות חתימה על ידי נוטריון, על החותם לחתום בנוכחות הנוטריון במשרד עורכי הדין דה-קלו. במקרים מסוימים ישנה אפשרות שנוטריון דה-קלו יגיע למשרד או בית הלקוח, בית אבות, בית חולים וכו’.

אישור שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך

סמכות למתן אישור כי החותם על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך זו מוענקת לנוטריון בהתאם לסעיף 7(2) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976.

בהתאם לסעיף 3 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז 1977, הוכחת זכות חתימה תעשה כמפורט להלן:

“(א) נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.
(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.
(ג) הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר – את המועד להוצאת המסמך המקורי”

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: