Open/Close Menu Advocates and Notaries
אישור חיים נוטריוני

אישור חיים נוטריוני הוא אישור שאדם פלוני חי. אישור זה ניתן בהתאם לסמכות הנוטריון אשר מעוגנת בסעיף  7(6) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976.

בסעיף 16 לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976  נקבע כי “לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה”.

בסעיף 16 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977, תעודת חיים, נקבע כי “לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו”.

כאשר אדם נדרש לקבל שירותים או הטבות מסוימים (למשל פנסיה מביטוח לאומי בארץ או במדינה זרה), עליו להוכיח את עובדת היותו בין החיים. לשם כך, נוטריון רשאי להפיק אישור חיים. הנוטריון חותם ומאמת בחתימתו כי האדם הנמצא לפניו הוא אכן מי שהוא והוא בין החיים.

לצורך קבלת אישור חיים, על המעוניין באישור נוטריוני להגיע למשרדינו ברמת גן ולחתום בנוכחות הנוטריון. ניתן גם להנפיק אישור תעודת חיים ממשרד הפנים ולאשר נוטריוני תעודה זו על ידי נוטריון דה-קלו. קיימת גם אפשרות שנוטריון דה-קלו יגיע למשרדי הלקוח, בית הלקוח, בית אבות בו נמצא הלקוח, בית החולים בו מאושפז הלקוח ועוד, הכל בכפוף להוראות חוק הנוטריונים.

כמו כן, את תעודת החיים ניתן להנפיק גם במשרד הפנים. במקרה זה, האדם, המעונין בתעודת חיים ממשרד הפנים, צריך לגשת אישית אל פקיד משרד הפנים ולהזדהות על ידי תעודה רשמית (תעודת זהות או דרכון) ולקבל אישור חיים חתום על ידי הפקיד ובחותמת משרד הפנים.

כאשר נבצר מאדם להגיע אישית למשרד הפנים, מפאת מחלה, ויש צורך באישור משרד הפנים, יש צורך להצטייד בייפוי כוח מתאים ואישור רפואי אשר יציין כי האדם המדובר והוא עודנו בחיים, הסיבה לחוסר היכולת (המחלה) של האדם להגיע אישית למשרד הפנים בציון מס’ הרישון של הרופא, חתימתו וחותמת. את האישור הרפואי יש להציג במשרד הפנים עד 48 שעות חתימת הרופא על האישור. מיופה הכוח צריך, כאמור, להצטייד גם בייפוי כוח.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: