Open/Close Menu Advocates and Notaries
אישור העתק נאמן למקור

אישור העתק נאמן למקור הוא אישור כי צילום מסמך או העתק מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי.

בהתאם לסעיף 7(3) לחוק הנוטריונים, נוטריון מוסמך לאשר נכונותו של העתק מסמך.

בהתאם לסעיף 12 לחוק הנוטריונים, “אישור העתק”: “לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים”.

יצוין כי נוטריון רשאי לאשר גם מסמך שאינו מקור אלא העתק מאושר של המסמך המקורי ובלבד שיציין עובדה זו על גבי טופס אישור העתק. חובת הנוטריון לציין גם אם הוא מאשר העתק מסמך שהוא גדול או קטן מהמסמך המקורי.

בנוסף, נוטריון ראשי להנפיק אישור העתק לגבי חלק ממסמך כלשהו ובלבד שיציין בשולי אישור העתקה, כהערה, כי העתק הוא של חלק מכלל המסמך/המסמכים שאוגדו. אולם אין הנוטריון רשאי לאשר העתק של חלק מפסק דין או מכתב, בכדי שדברים לא יוצאו מהקשרם ובכדי שלא יטעו אחרים.

משרד עורכי הדין דה-קלו מקל על לקוחותיו בכך שהלקוח אינו חייב להגיע למשרדנו על מנת לקבל אישור נוטריוני לנכונות העתק המסמך, אלא ניתן לשלוח את המסמך המקורי בדואר או באמצעות שליח, ואם אין צורך לאמת את המקור, אז ניתן באמצעות אי-מייל או בפקס. 

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: