Open/Close Menu Advocates and Notaries
אימות חתימה נוטריוני

אימות חתימה נוטריוני מאשר כי החותם על מסמך הוא אכן האדם החותם, לאחר שזוהה על ידי הנוטריון, בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים.

סמכות זו מוענקת לנוטריון בהתאם לסעיף 7(1) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976, סמכות “לאמת חתימה על מסמך” ויודגש כי בהתאם לסעיף 11 לחוק הנוטריונים, “אימות חתימה”; “לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך”.

בהתאם לסעיף 2 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז 1977, בירור זהות על ידי נוטריון יעשה כדלקמן:

“(א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה: (1) בידיעה אישית של הנוטריון; (2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו”.

חוקים ותקנות שונים של מדינת ישראל קובעים כי מסמכים בעלי ערך משפטי וכלכלי כגון; יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, יפוי כוח לשם קבלת משכנתא מהבנק, יפוי כח לביצוע פעולות שונות במקרקעין ויפוי כח כללי, יש צורך כי ייחתמו בפני נוטריון אשר מאשר את חתימת החותם לאחר שזיהה אותו באופן ודאי, מהכרות אישית או על פי תעודת זהות ו/או דרכון. לצורך קבלת שירות אימות חתימה ע”י עורך הדין ונוטריון דה-קלו, על החותם לחתום בנוכחות הנוטריון במשרדנו. אולם, קיימת גם אפשרות שנוטריון דה-קלו יגיע למשרד, לבית, בית אבות, בית חולים וכו’ בו נמצא החותם, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנוטריונים.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: