Open/Close Menu Advocates and Notaries

מהי צוואה נוטריונית? צוואה נוטריונית היא צוואה מאושרת על ידי נוטריון, המאשר כי היא נקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר כאמור בצוואתו.  סמכות זו מוקנית לנוטריון בהתאם לאמור ב סעיף 22 לחוק הירושה התשכ”ה-1965 ובהוראות ס עיף 53 לחוק הנוטריונים תשל”ו – 1976. סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות, מציין כדלקמן: “(א) צוואה בפני…

בהתאם לסעיף 7(11) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976 לנוטריון סמכות “לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין”.  אישור הסכם ממון הוא הסכם בכתב אשר מסדיר את נושא הרכוש והכספים בין בני זוג. בהתאם להוראות החוק, הסכם ממון אשר נחתם טרם הנישואין, ניתן לאישור גם על ידי נוטריון. לאחר הנישואין, רק בית משפט יכול לאשר הסכם…

דינים וחוקים שונים מתייחסים למונח “נוטריון ציבורי”, על כן בסעיף 7(10) לחוק הנוטריון תשל”ו-1977 העניק המחוקק את הסמכויות שניתנו לנוטריון ציבורי על פי דין אחר לכל נוטריון.

עריכת מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר בהתאם לסעיף 7(9) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976 לנוטריון סמכות “לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין,…

עריכת העדה של מסמך סחיר היא בסמכות הנוטריון בהתאם לסמכות שהוענקה לו כאמור בסעיף 7(8) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976. כאשר שטר נמשך במדינה אחרת ומבקשים לעשות בו שימוש בישראל, יש לפנות לנוטריון וזאת בהתאם לפקודת השטרות ותקנות השטרות (העדה) התשל”ח – 1972. בהתאם להוראות הפקודה, הנוטריון יודיע לאדם שבפניו יש להעיד את השטר אודות חילול השטר….

אישור נכונות עריכת מלאי מאשר כי רשימת מלאי הינה נכונה ומלאה וסמכות זו מוקנית לנוטריון בהתאם לסעיף 7(7) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976. בסעיף 13 לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976  נקבע כי:  “לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי “. כלומר, ישנה חובה על הנוטריון להיות בקיא בנושא המצאי…

אישור חיים נוטריוני הוא אישור שאדם פלוני חי. אישור זה ניתן בהתאם לסמכות הנוטריון אשר מעוגנת בסעיף  7(6) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976. בסעיף 16 לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976  נקבע כי “לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה”. בסעיף 16 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977, תעודת חיים, נקבע כי…

לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת תצהיר נוטריוני הוא תצהיר מאושר על ידי נוטריון, המאשר כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו לאחר שהנוטריון נוכח כי המצהיר יודע את שפת ההצהרה וקרא את ההצהרה בנוכחות הנוטריון ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין. לחילופין, כאשר המצהיר חתם על התצהיר בפני הנוטריון לאחר שהנוטריון (או מתרגם השולט בשפות הנדרשות) תרגם את…

משרד עורכי דין דה קלו מתמחה במתן שירותי תרגום נוטריוני – תרגום מסמכים משפות שונות ומתן אישור נוטריוני לנכונות התרגום. השירות ניתן על ידי מתרגמים מקצועיים ומאושרים על ידי נוטריון מוסמך, כך שאתם מקבלים תרגום נאמן למקור אשר תקף בכל מקום בו הוא נדרש. מהו תרגום נוטריוני? תרגום אשר קיבל את אישורו של נוטריון לכך…

אישור העתק נאמן למקור הוא אישור כי צילום מסמך או העתק מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי. בהתאם לסעיף 7(3) לחוק הנוטריונים, נוטריון מוסמך לאשר נכונותו של העתק מסמך. בהתאם לסעיף 12 לחוק הנוטריונים, “אישור העתק”: “לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה…

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: