Open/Close Menu Advocates and Notaries

דה-קלו עורכי הדין ונוטריונים

במדינת ישראל מוסדר עיסוקם של הנוטריונים בחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976.
במדינות שונות בעולם ניתן להבחין בין משרות הנוטריונים, ובמיוחד בין משרתו של הנוטריון הציבורי ובין נוטריונים פרטיים. הבחנה זו הייתה תקפה בישראל עד לקבלת חוק הנוטריונים, והיא אינה תקפה עוד. כיום סמכותו ומשרת הנוטריונים הן על פי הדין הישראלי.

מסמכים נוטריונים ייחתמו ויאושרו בחתימתו וחותמתו של הנוטריון – חותמת לחץ ממתכת הכוללת את שם הנוטריון, והכיתוב “נוטריון” בשפות שונות. היה ועסקינן במספר מסמכים נוטריונים אזי יש לקשור את המסמכים יחדיו בסרט אדום המחובר לתו אדום המוטבע בחותמתו של הנוטריון.

הנוטריונים כפופים לדיני האתיקה המקצועית שנקבעו בחוק הנוטריונים ובראשם: שמירת כבוד המקצוע, נאמנות ללקוח, איסור פרסום, איסור שידול לקבלת עבודה, סודיות מקצועית, שמירת מסמכים בארכיון, טיפול ועיון במסמכי ארכיון ועוד. הנוטריונים כפופים לשיפוט משמעתי של בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין, המוסמך לשלול רישיון לנוטריון אשר ביצע עבירה חמורה על כללי האתיקה של הנוטריונים.

חוק הנוטריונים מטיל איסור על נוטריון לעבוד בשיתוף פעולה עם מי שאינו מוסמך כנוטריון בחוק, כמו גם לחלוק עימו שכר טרחה (להוציא שאירי נוטריון שנפטר).

במדינת ישראל מתקיים שיתוף פעולה פורה ומוצלח בין נוטריונים שונים, דוברי שפות שונות בכל הנוגע לביצוע תרגום נוטריוני.

שכר טרחת נוטריונים הינו קבוע בחוק עבור כל פעולה נוטריונית וקיים איסור מוחלט לדרוש עלות שונה מהקבוע בחוק. נוטריון העובר על חוק זה ודורש שכר טרחה שונה מהקבוע בחוק, מסתכן בתביעה ושלילת רישיונו כנוטריון.

האם כל עורכי הדין הינם נוטריונים?

לא כל עו”ד מוסמך להעניק שירותי נוטריון! עורך דין המוסמך כנוטריון, עליו להתמחות במסמכים משפטיים ובמקוריותם, לאשר, להעיד, לתרגם ולערוך מסמכים משפטיים, על מנת שיוכל להציגם בבית המשפט בארץ או בחו”ל.

החוק קובע תנאים וקריטריונים מחמירים אודות דרישות תפקיד הנוטריונים ובראשם: עורך דין מיומן בעל 10 שנות ותק במקצועו ומוסמך לתפקד כנוטריון מטעם וועדת הנוטריונים.

עורכי הדין דה-קלו הנם עורכי דין מונסים ונוטריונים בעלי ותק של שנים רבות.

משרדנו מספק שירותים נוטריונים במקצועיות, יעילות ובמחירים הוגנים ובכפוף לשכר הנוטריונים הקבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978. לנוחותכם, להלן קישור לאתר האינטרנט של משרד המשפטים, המציג את התעריפים העדכניים: לחץ כאן לכניסה לאתר.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: