Open/Close Menu Advocates and Notaries
יפוי כוח נוטריוני

אחת הפעולות המשפטיות השכיחות ביותר הינה חתימה על ייפוי כוח. במסגרת ייפוי כוח, מעניק המייפה, הרשאה לאדם אחר, לפעול בשמו בעניין מסוים. ככלל, אין חובה לפנות לעורך דין לשם חתימה על ייפוי כוח, אולם המחוקק קבע שני מצבים בהם קיימת חובה לפנות לעורך דין נוטריון: ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין, הטעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). חתימתו של נוטריון על גבי מסמך משפטי, מהווה גושפנקא לתקינותו וכשרותו של המסמך. לאור המשמעות הענפה של ייפוי כוח זה, סבר המחוקק כי נדרשת מעורבותו של נוטריון בפעולה זו.

סעיף 3(א) לחוק השליחות התשכ””ה 1965
יפוי כוח נוטריוני הינו הרשאה של אישיות משפטית לעשות בשמו ובמקומו פעולה משפטית כלשהי כלפי צד ג’. סעיף 3(א) לחוק השליחות התשכ””ה 1965 קובע  כי שליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם. סעיף 3(ב) לחוק השליחות קובע כי במקרה ונדרש אדם להיזקק לפעולת שלוח, רשאי הוא שלא להכיר בשליחות כל עוד לא הוצגה לפניו הרשאה בכתב ולא נמסר לו העתק ממנה, על כן מייפים את כוחו של השולח בכתב. ישנם סוגים שונים של יפוי כוח כגון; כללי, מיוחד לשם עשיית פעולה או פעולות ספציפיות, יפוי כוח בלתי חוזר ויפוי כוח קונסולרי.

שכר הנוטריון בעניין יפוי כוח הינו לשם אימות החתימה על גביו והעתקים נוספים בלבד, מכיוון שעריכת יפוי הכוח, אם נעשית על ידי הנוטריון, היא שירות נוסף ונילווה והשכר בעובר עבודה זו משולם כשירות משפטי ולא נוטריוני. 

יפוי כוח בלתי מוגבל

יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר אינו מוגבל בזמן. מי שמייפה את הכוח של אחר אינו רשאי לחזור בו מההרשאה ויפוי כוח זה מחייב את מייפה הכוח, יורשיו ונציגיו החוקיים. שימת לב לכך כי יפוי כוח בלתי חוזר לשם עשיית פעולה או רישום במקרקעין יהיה תקף למשך 10 שנים. במקרים אחרים, שאינם תלויים ברישום במקרקעין, אין הגבלה בזמן ליפוי הכוח עד למועד פטירת מייפה הכוח, כל עוד לא בוטל יפוי הכוח על ידי מייפה הכוח, כל עוד מייפה הכוח כשיר מבחינה משפטית ו/או במקרה ובית המשפט בית מבטל התחייבות כלשהי בהתאם ליפוי הכוח.   

סעיף 20 לחוק הנוטריונים, תשל”ו-1976 קובע כדלקמן:  

א)   יפוי-כוח כללי ויפוי-כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה. 

(ב)   סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן”.

יפוי כוח נוטריוני
יפוי כוח נוטריוני

כל עורך דין רשאי לייצג אדם בעסקת מקרקעין או בכל מקרה אחר, בהסתמך על יפוי כוח שניתן לו על פי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין.

חשוב לציין כי יפוי כוח זה אינו חייב להיות מאושר על ידי עורך דין-נוטריון, אלא במקרה בו נבצר מלקוח השוהה בארץ להיפגש עם עורך הדין השלוח ומשכך יהא עליו לפנות לעורך דין-נוטריון בישראל למטרת קבלת אישור נוטריון לאימות חתימה. אולם, במקרה בו מייפה הכוח מעוניין לייפות כוחו של אחר לעסקת מקרקעין טעונת רישום בטאבו או ייצוג כללי (מיופה שאינו עורך דין) – החוק מחייב כי יהא זה ייפוי כוח חתום ומאושר בידי עורך דין-נוטריון, דהיינו ייפוי כוח נוטריוני.
הוראת סעיף 20(א) לחוק הנוטריון אינה חלה על יפוי כוח שניתן לעו”ד בהתאם להוראות סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ”א-1961 – “אישור של יפוי-כוח”: “יפוי-כוח שניתן בישראל לעורך דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות המקצועי שנותן עורך דין ללקוח לרבות קבלת כספים ודברים אחרים בשביל לקוחו בענין כזה, שחתימת הלקוח עליו אושרה בכתב על ידי עורך הדין, אינו טעון אישור אחר, על אף האמור בכל דין”. כלומר, עורך דין רשאי לייצג אדם בעסקת מקרקעין או בכל מקרה אחר, על פי יפוי כוח שניתן לו בהתאם לסעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין הנ”ל ויפוי כוח זה אינו חייב להיות מאושר על ידי נוטריון, אלא אם נבצר מהלקוח שנמצא בארץ להיפגש עם עורך הדין השלוח ויהא עליו לפנות לנוטריון בישראל לשם קבלת אישור נוטריון לאימות חתימה.

בנוסף, במידה ומייפה הכוח מעוניין להסמיך אחר, מי שאינו עורך דין, בכדי שייצגו בעסקת מקרקעין הטעונה רישום או ייצוג כללי, יפוי כוח זה חייב להיות נוטריוני – כלומר יפוי כוח עליו חותם אדם ונוטריון מאשר את חתימת מייפה הכוח. בהתאם לסעיף 50א לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976 נציגים דיפלומטיים וקונסולריים של ישראל מוסמכים להשתמש בחו”ל בסמכויות נוטריון, ודין פעולה שנעשתה בידי נציג קונסולרי/דיפלומטי כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון. לכן, ישנה צורה נוספת של אימות חתימה על יפוי כוח והיא יפוי כוח קונסולרי שהוא למעשה יפוי כוח שנחתם מחוץ למדינת ישראל נחתם ומאושר על ידי הנציג הקונסולרי או הדיפלומטי. מכאן שאדם המעוניין להסמיך עו”ד לשם ביצוע עסקה במקרקעין, ואין באפשרותו להגיע ארצה (אם הוא מתגורר בחו”ל או שוהה בחו”ל לתקופה ארוכה) הרי שיש באפשרותו לחתום על יפוי כוח קונסולרי. ישנה אפשרות גם לחתום גם על יפוי כוח נוטריוני בחו”ל , בפני נוטריון זר ובאישור אפוסטיל.

שכר הנוטריון בעבור ייפוי כוח נוטריוני הינו בגין אימות החתימה על גביו והעתקים נוספים בלבד. עריכת ייפוי הכוח, אם נעשית על ידי הנוטריון, הינה שירות נוסף ונילווה ושכר הטרחה בעבור עבודה זו משולם כשירות משפטי ולא נוטריוני.

 

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: