Open/Close Menu Advocates and Notaries

עו”ד דה קלו – אישור נוטריון

פעמים רבות, במסגרת הליכים ממשלתיים או משפטיים שונים, אנו נזקקים לאישור נוטריון. אישור נוטריון הינו בעל משמעות משפטית עליונה, ומשכך, לא כל אדם ואף לא כל עורך דין רשאי לקבל רישיון נוטריון מוועדת הנוטריונים ולשם כך נקבעו קריטריונים מחמירים בחוק. עורך דין שהוסמך כנוטריון מודיע לוועדת הנוטריונים על אופן חתימתו וחותמתו הקבועות, אשר ישמשו אותו בכל שירותי הנוטריון.

אישור נוטריון הינו אחת הפעולות השכיחות ביותר אותם מבצע עורך דין-נוטריון במסגרת מעטפת השירותים הנוטריונים כגון: אישור נוטריוני לאימות מסמכים מקוריים, העתקי מסמכים, ביצוע תרגום משפת המקור לשפת מדינה אחרת ואישור נכונות התרגום, אישור כי אדם מסוים בחיים, אישור חתימה על תצהיר, חוזה, הסכם ממון וכו’,

רק נוטריון מוסמך לספק אישור נוטריוני לאמיתות מסמך מקורי או העתק מתאים למקור, תרגום, נכונות תרגום, הצהרת מתרגם לנכונות תרגום על ידי אחר.

אישור נוטריון מבטל את הצורך בהמצאת ראיה נוספת על המסמך הנדון ובמרבית המקרים, ללא אישור נוטריון המעיד על אמינותו עלול המסמך לאבד כל ערכו בחוק. ללא אישור של נוטריון קשה להוכיח כי מסמך מסוים הוא אמין. אולם כאשר יש אישור נוטריוני, המסמך יהיה  קביל וכשר בבית המשפט או בפני כל רשות ממשלתית אחרת.

סוגי אישורי נוטריון

  • אישור נוטריון על נכונות העתק מסמך – בכדי שהנוטריון ינפיק אישור נוטריון לנכונות העתק מסמך צריך להציג בפני הנוטריון את המסמך המקורים טרם מתן האישור. מאשרים.
  • אישור נוטריון על נכונות תרגום מסמך – כאשר הנוטריון מאשר תרגומים משפה או לשפה זרה, הנוטריון חייב לבדוק בקפידה הן את המסמך המקורי וגם אץ התרגום ולאחר מכן להנפיק את אישור נוטריון לנכונות תרגום.
  • אישור נוטריון על תצהיר והצהרה אחת – גם במקרה זה כאשר הנוטריון מנפיק אישור נוטריון לאימות חתימה ואישור ההצרה, חייב הנוטריון לוודא את זהות החותם על גבי התצהיר באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה) וכי הנ”ל אכן חתם על התצהיר מרצונו החופשי.
  • אישור נוטריון על ייפוי כח – כאשר הנוטריון מאשר חתימה על גבי ייפוי כוח הוא חייב לוודא את זהות נותן ייפוי הכח באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה) וכי הנ”ל אכן חתם על ייפוי הכוח מרצונו החופשי.
  • אישור נוטריון על שאדם פלוני חי – בכדי שהנוטריון יעניק אישור נוטריון כי אדם מסוים בחיים, על אותו אדם להזדהות בפני הנוטריון עם תעודה מזהה. אישור זה תקף למועד מתן אישור הנוטריון.
  • אישור נוטריון על נכונות רשימת מצאי.
  • אישור נוטריון לגבי העדה של מסמך סחיר.
  • אישור נוטריון לאימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.
  • בנוסף לאמור לעיל – לפי חוק הירושה, יכול נוטריון להנפיק אישור נוטריוני המאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט.

על גבי כל אישור נוטריון צריכה להופיע חותמת, חתימה והטבעה של הנוטריון שמוכיחה כי הנוטריון אכן חתם. על ידי כך נמנעים זיופים ומוכיח, ללא כל צל של ספק, את אמינות אישור הנוטריון ובמקרים מסוימים את האוטנטיות של המסמך עצמו.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: