Open/Close Menu Advocates and Notaries
אימות הסכם ממון בין בני זוג

בהתאם לסעיף 7(11) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976 לנוטריון סמכות “לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין”. 

אישור הסכם ממון הוא הסכם בכתב אשר מסדיר את נושא הרכוש והכספים בין בני זוג. בהתאם להוראות החוק, הסכם ממון אשר נחתם טרם הנישואין, ניתן לאישור גם על ידי נוטריון. לאחר הנישואין, רק בית משפט יכול לאשר הסכם ממון. הסכם ממון אשר לא מאושר כדין הוא חסר תוקף משפטי.

מחובת הנוטריון, טרם אישור הסכם הממון, לבדוק האם אכן בדעת בני הזוג להתחתן. במידה ואין בכוונתם להינשא זה לזו, אין הנוטריון מוסמך לאשר את ההסכם שערכו ביניהם. במקרה זה יכול הנוטריון לאמת את חתימות בני הזוג על “הסכם ממון לחיים משותפים”.

על מנת שיהיה בעל תוקף חוקי, חשוב לערוך הסכם ממון בעזרת עורך דין המומחה בעריכת הסכמים מסוג זה, וכמו כן להציגו לאישור ואימות מול בית משפט לענייני משפחה, בית דין רבני, רשם נישואין או נוטריון. מלבד זאת, הסכם ממון מקצועי יספק מענה צודק והוגן לצרכיהם הספציפיים והאישיים של בני הזוג וימנע חוסר בהירות לגבי עתידם הפיננסי במקרה של פרידה.

סעיף 7(11) לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 מעניק לנוטריון סמכות “לאמת הסכם ממון שנכרת בין בני זוג לפני הנישואין”.

סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973, הסכם ממון, קובע כדלקמן:

“הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם-  ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב”.

סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973, אישור ואימות, קובע כדלקמן:

“(א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

(ג)  בהסכם-ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

(ג1)  הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם-ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, “התרת נישואין” – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

מן האמור לעיל אנו למדים כי אישור/אימות הסכם ממון (אם על ידי נוטריון ו/או בית משפט) מהווה עניין מהותי ולא רק ראייתי או פרוצדוראלי. כלומר, בלעדי אישור הסכם הממון ייחשב כאילו לא נעשה כלל ועיקר ולמעשה אין לו תוקף משפטי מחייב.

המחוקק מחייב את בני הזוג לחתום על הסכם בפני בית משפט, בית דין רבני, רשם נישואין, או נוטריון, בהתאם לנסיבות העניין, וזאת בכדי לוודא כי הצדדים חתמו על ההסכם בהסכמה חופשית, ללא לחץ, מרמה ו/או השפעה בלתי הוגנת, בהבינם את משמעות ותוצאות ההסכם מתוך רצונם הטוב והחופשי.

הגורם המאשר צריך לוודא כי ההסכם הוקרא בפניו בידי בני הזוג, או שהקריא לבני הזוג את ההסכם ובמקרים מסוימים לתרגם בעל פה לבני הזוג את ההסכם לשפה אותה הם דוברים ולוודא שהם אכן מבינים ומודעים לתוכן ההסכם והשלכותיו המשפטיות, גם במקרה של פרידה ו/או גירושין.

המחוקק קבע הוראות אלו מתוך מטרה לגונן על בן הזוג “החלש” ובכוונה כי הסכם הממון לא יקפח בצורה קיצונית את זכויותיו של אחד מבני הזוג ולא יהיה נוגד את תקנות הציבור ו/או בלתי חוקי.

כאמור, החובה לאשר הסכם ממון בפני רשות מוסמכת אינה ראייתית ופרוצדוראלית גרידא, אם כי מהותית, ואף אין אפשרות להתנות עליה ו/או להימנע ממנה. הפרוצדורה הזו של אישור הסכם ממון בין בני זוג מיועדת להבטיח, הצדדים אמנם מודעים היטב לתוכנו של הסכם הממון, משמעותו ותוצאותיו המשפטיים, שכן ממועד אישור ההסכם ואילך ההסכם הופך לפסק דין תקף, אשר יהא ניתן לאוכפו בעתיד במסגרת ערכאות המשפטיות, כמו כל פסק דין, לכל דבר וענין.

בית המשפט בישראל חזרו וקבעו בפסיקה מושרשת היטב, כי הסכם ממון הינו זוג של חוזה ייחודי, במובן שהינו גובר על כל הסכמה אחרת בין בני זוג, וכן גובר על ההסדר החוקי של חלוקת הרכוש, הקרוי – איזון משאבים, לפי חוק יחסי ממון, הקובע באופן ברור ומפורש, כברירת מחדל, כי כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין של בני הזוג הינו משותף לשניהם ובר איזון (דהיינו, יש לחלקו באופן שווה) במקרה של פקיעת הנישואין, בכל מועד בעתיד. אך ורק באמצעות הסכם ממון ניתן להתנות על ההוראות האמורות.

עוד יש לציין, כי בהיותו של הסכם ממון הן חוזה והן פסק דין מחייב ותקף, קשה מאוד לתקוף אותו ולבטל אותו בהמשך, אלא בנסיבות מאוד חריגות, עם נטל הוכחה מחמיר ביותר.

מהו ההבדל בין אישור הסכם ממון לבין אימות הסכם הממון?

עפ”י חוק יחסי ממון בין בני זוג וחוק הנוטריונים, נוטריון רשאי לאמת הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין, המתייחס להסדרי ממון, הסדרי רכוש והסדרים כספים בלבד.

כאשר נוטריון מאמת, שלא בהתאם להוראות הדין, הסכם ממון בטרם הנישואין, הכולל בחובו גם הסדרים אחרים מלבד הסדרי רכוש-ממון (לדוגמא: הסדרי ראיה, מזונות ומשמורת) הרי שההסכם אינו הסכם ממון בלבד ואין לו נפקות משפטית, במיוחד בכל הקשור להסדרים שאינם רכושים-ממוניים. למעשה להסכם אין נפקות משפטית וניתן לערר את נפקותו המשפטית בקלות יחסית.

אישור הסדרי אישות ומשפחה אחרים, במקרה של פירוד או גירושין, כגון תשלומי וגובה המזונות, משמורת הילדים משותפים, הסדריה ראיה וביקורים הם בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בסמכות בית הדין הדתי, להם סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג הדתי (בית הדין הרבני, בית הדין השרעי, וכו’). דברים אלו מקבלים משמעות מהותית יותר כאשר מדובר בילדים שלא היו קיימים בזמן עשיית ההסכם.

לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי הסמכות לאשר הסכמים שאינם נוגעים בנושאי רכוש, ממון ו/או כספים אליהן הגיעו בני הזוג. לעומת זאת, בהתאם להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג וחוק הנוטריונים, לנוטריון אין את הסמכות לאשר הסכמות והסדרים בענייני אישות ומשפחה, אלא רק אימות הסכם ממון המתייחס להסדרי ממון ורכוש.

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים מפנה את ציבור הנוטריונים להחלטתו במסגרת בש”א 57821/07 א’ כ’ נ’ נ’ כ’ (ירושלים), מיום 08/01/2008, שם נאמר:

“א. המשיב מסתמך בהגנתו בפני תביעת המזונות וגם מפני הבקשה הנוכחית על הסכם שנעשה בין הצדדים, ואושר ע”י נוטריון. הסכם זה נושא את הכותרת “הסכם ממון” ונחתם ביום 00.00.99, לפני שהצדדים נישאו וכמובן, לפני שנולדו הילדים.

ב. אף על פי כן, כולל ההסכם בסעיף הנושא כותרת “ילדים משותפים של בני הזוג” ובו התייחסות למזונותיהם של ילדים אשר ייוולדו, וגם לעניין החזקה של הילדים והביקורים, למקרה של פרידה או גירושין.

ג. אין זו הפעם הראשונה שבית משפט זה נתקל באישור נוטריוני להסכם, אשר לנוטריון אין בכלל סמכות לאשרו, ואין גם נפקות לאישורו.

ד. הסמכות לאשר הסכם, המופיעה בסעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג – 1973, מתייחס רק להסכם ממון, אשר מוגדר כהסכם בין בני הזוג, המסדיר את יחסי ממון שביניהם.

ה. החוק כאמור אינו מתייחס, לא למשמורת של ילדים, לא לביקורים, לא למזונות, ולא לכל דבר אחר.

ו. הדברים נאמרים ביתר שאת, כאשר מדובר בילדים שלא היו קיימים בזמן עשיית ההסכם.

ז. הסמכות לאשר הסכמים בנוגע לילדים היא לבית המשפט בלבד. ככל שמדובר במשמורת וביקורים, מצויה הסמכות בחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות התשכ”ב – 1962 (סעיף 24 המתייחס להורים שחיים בנפרד), ובענייני מזונות הסמכות ניתנת על פי סעיף 12(א) חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי”ט – 1959.

ח. לכן אין כל נפקות להסכם שנעשה לפני הנישואין בנוגע להליך שבפניי.

ט. רצוי שציבור הנוטריונים ישימו לב לאמור בהחלטה זו.”

שימת לב כי הסכם ממון בין בני זוג, אשר מקבל גם את אישור בית משפט, מקבל למעשה תוקף כפול:

בשלב הראשון, הנוטריון מאשר את חתימת הצדדים על הסכם בכתב. הסכם זה מהווה התקשרות חוזית בלבד המחייבת את הצדדים.

בשלב השני, לאחר אישור ההסכם ע”י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי המוסמך – ניתן חותם רשמי של היות ההסכם פסק דין מאושר. לאחר השלב השני, ההסכם הוא פסק דין תקף ומחייב שניתן לאוכפו, בעת גירושין או פירוד, בערכאות המשפטיות המתאימות.

מכיוון שהסכם הממון הוא גם חוזה עליו חתמו בני הזוג במעמד גורם מאשר וגם פסק דין מחייב ותקף שאושר בבית המשפט, בית דין הדתי המוסמך ו/או אצל רושם הנישואין, קשה מאוד לתקוף אותו ולבטל אותו בהמשך, אלא בנסיבות מאוד חריגות, עם נטל הוכחה מחמיר ביותר.

כאמור, החובה לאשר הסכם ממון בפני רשות מוסמכת אינה ראייתית ופרוצדוראלית גרידא, אם כי מהותית, ואף אין אפשרות להתנות עליה ו/או להימנע ממנה. הפרוצדורה הזו של אישור הסכם ממון בין בני זוג מיועדת להבטיח שהצדדים אמנם מודעים היטב לתוכנו של הסכם הממון, משמעותו ותוצאותיו המשפטיים, שכן ממועד אישור ההסכם ואילך ההסכם הופך לפסק דין תקף, אשר יהא ניתן לאוכפו בעתיד במסגרת ערכאות המשפטיות, כמו כל פסק דין, לכל דבר וענין.

בית המשפט בישראל חזרו וקבעו בפסיקה מושרשת היטב, כי הסכם ממון הינו סוג של חוזה ייחודי, במובן שהינו גובר על כל הסכמה אחרת בין בני זוג, וכן גובר על ההסדר החוקי של חלוקת הרכוש, הקרוי – איזון משאבים, לפי חוק יחסי ממון, הקובע באופן ברור ומפורש, כברירת מחדל, כי כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין של בני הזוג הינו משותף לשניהם ובר איזון (דהיינו, יש לחלקו באופן שווה) במקרה של פקיעת הנישואין, בכל מועד בעתיד. אך ורק באמצעות הסכם ממון ניתן להתנות על ההוראות האמורות.

חשוב להדגיש כי הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין ניתן לאשר רק בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. לעומת זאת הסכם ממון שנחתם בטרם הנישואין ניתן לאשר גם בפני נוטריון. 

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: